set-running-environment-variable-group - Cloud Foundry CLI Reference Guide


NOMBRE

set-running-environment-variable-group - Pasar parámetros como JSON para crear un grupo de variables de entorno en ejecución

USO

cf set-running-environment-variable-group '{"name":"value","name":"value"}'

ALIAS

srevg

VÉASE TAMBIÉN

running-environment-variable-group, set-env