delete-quota - Cloud Foundry CLI Reference Guide


名前

delete-quota - 割り当て量を削除します

使用法

cf delete-quota QUOTA [-f]

オプション

-f

確認を求めずに削除を強制します

その他の参照先

quotas